YOSHI

Alaska products: Black Cod

Address
V. OSTIENSE 64 - ROMA

Tel: Tel. 06 5745227
E-Mail: bodysushi@ristorantegiapponeseyoshi.com
Web: www.ristorantegiapponeseyoshi.com